Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Горска сертификация

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС БЕЛОВО
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС БЕЛОВО“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Белово, в които е планирано да се извършва ползаване през 2023 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС БЕЛОВО“ през 2022 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС БЕЛОВО
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС БЕЛОВО
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ по Критерий 1.8 от Националния стандарт
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторин в ТП ДГС Белово през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Белово
Информация за ползването през 2021г. по подотдели и местности в ТП ДГС Белово
Доклад на проведения мониторинг на ТП ДГС Белово през 2020г
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Белово
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Белово" през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Белово
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Белово
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС БЕЛОВО
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Белово
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Белово“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Белово срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности