Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Белово
Информация за ползването през 2021г. по подотдели и местности в ТП ДГС Белово
Доклад на проведения мониторинг на ТП ДГС Белово през 2020г
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Белово
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Белово" през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Белово
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Белово
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС БЕЛОВО
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Белово
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Белово“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Белово срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности