Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Съобщения до медиите

ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ