Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Обявления

ТП ДГС „БЕЛОВО“ уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по одобрен ценоразпис с изх.№ ЦУ-00-1-1/03.01.2024 година налична добита дървесина от временен склад „Яловарника“ , отдели 178 „г“                                                                                   ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

                                                                                             СТРАНИ

ОБЯВЛЕНИЕ

ТП ДГС „БЕЛОВО“ уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по одобрен ценоразпис с изх.№ ЦУ-00-1-1/03.01.2024 година налична добита дървесина от временен склад „Яловарника“  , отдели 178 „г“ на следните количества по асортименти, дървесен вид и единични цени както следва:

Отдел: 178 „г“

№по ред

асортимент

дървесен вид

количество м3

единична цена

м3

Стойност лв.

1

ОЗМ

ела

24,15

120

2898

2

ОЗМ

бб

0,32

120

38,4

 

Всичко:

 

24,47

 

2936,40

 

Заявления се приемат  в деловодството на ТП ДГС Белово , също така и по електронен път на email: belowo_dgs@abv.bg

В заявленията е необходимо да бъде посочен обема на дървесина, който заявителя желае да закупи . Търговците подали заявление декларират обстоятелството – липса на задължения по вече закупени други количества дървесина от териториалното поделение или поделения на предприятието.

Заявилите желание за закупуване на налична добита дървесина от обявените количества се уведомяват по електронен път в срок 3/три/ работни дни, за количествата и стойността , които могат да закупят,както и срока в който е необходимо дървесината да бъде заплатена и транспортирана.

 

 

 

ИНЖ. АНГЕЛ КУЗМАНОВ

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС БЕЛОВО

 

 

ТЦ/