Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Обявления

ТП ДГС „БЕЛОВО“ уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен склад „Темиите“ , отдели 205 „а“ 205 „б“ 205 „в“ на следните количества по асортименти, дървесен вид и единични цени както следва:                                                                                   ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

                                                                                             СТРАНИ

ОБЯВЛЕНИЕ

ТП ДГС „БЕЛОВО“ уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен склад „Темиите“  , отдели 205 „а“ 205 „б“ 205 „в“ на следните количества по асортименти, дървесен вид и единични цени както следва:

Отдел: 205 „а“

№по ред

асортимент

дървесен вид

количество м3

единична цена

м3

Стойност лв.

1

ОЗМ

см

2,08

96,00

199,68

2

ОЗМ

ела

2,09

96,00

200,64

 

Всичко:

 

4,17

 

400,32

 

Отдел: 205 „б“

№по ред

асортимент

дървесен вид

количество м3

единична цена

м3

Стойност лв.

1

ОЗМ

бб

11,07

96,00

1062,72

2

ОЗМ

см

13,33

96,00

1279,68

3

тънки трупи III кл

см

0,39

108,00

42,12

4

обли греди IV кл

см

0,28

80,00

22,40

5

тънки трупи III кл

бб

0,75

103,00

77,25

6

обли греди IV кл

бб

0,34

80,00

27,20

 

Всичко:

 

26,16

 

2511,37

 

Отдел: 205 „в“

№по ред

асортимент

дървесен вид

количество м3

единична цена

м3

Стойност лв.

1

ОЗМ

см

1,97

96,00

189,12

2

ОЗМ

ела

5,90

96,00

566,40

3

ОЗМ

бб

8,17

96,00

784,32

4

тънки трупи III кл

бб

0,71

103,00

73,13

 

Всичко:

 

16,75

 

1612,97

 

Заявления се приемат  до 20.09.2022 г. в деловодството на ТП ДГС Белово , също така и по електронен път на email: belowo_dgs@abv.bg

В заявленията е необходимо да бъде посочен обема на дървесина, който заявителя желае да закупи . Търговците подали заявление декларират обстоятелството – липса на задължения по вече закупени други количества дървесина от териториалното поделение или поделения на предприятието.

Заявилите желание за закупуване на налична добита дървесина от обявените количества се уведомяват по електронен път в срок 3/три/ работни дни, за количествата и стойността , които могат да закупят,както и срока в който е необходимо дървесината да бъде заплатена и транспортирана.