Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС БЕЛОВО“

Държавно горско стопанство „Белово“ е сформирано като горско предприятие през 1870 г.

Разположено е върху части от Североизточна Рила, Западни Родопи и Средна гора.

Релефът е много разнообразен – от типичен високопланински до равнинен.

Надморската височина варира от 255 до 2162 м.

През стопанството преминават река Марица и притоците є Крива и Яденица.

Тук се намират язовирите „Белмекен“, „Чаира“ и „Станкови бараки“.

Общата площ на държавните горски територии е 20 622 ха, като 26% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000“.

Лесистостта е 63%.

Широколистните гори са съставени от бук и зимен дъб, а иглолистните – от бял бор, смърч и ела.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 45 600 куб.м.

В близост до кв. Малко Белово е разположен горският разсадник „Топлата вода“ с площ 125 дка 

В района на стопанството попадат държавен дивечовъден участък „Белово“ с площ 11 225 ха, пет държавни ловностопански района с обща площ 14 226 ха, както и дивечовъден участък „Алабак“ с площ 3564 ха.

Изградена е База за интензивно стопанисване на дивеча „Типчовица“ (с площ 53 ха).

Основни видове дивеч са сърна, дива свиня, елен лопатар и муфлон.

В по-високите части стопанството граничи с Национален парк „Рила“, където в старите иглолистни гори могат да се наблюдават редки видове птици като глухар, врабчова кукумявка, белогръб кълвач и др.

Малко история

На 13 април 1869 г. международната компания „Къмпани ориентал“, представлявана от барон Хирш, сключва с Турция договор за изграждане на железопътната линия Цариград – Централна Европа.

За осъществяването на грандиозния проект е било необходимо голямо количество дървен строителен материал.

По тази причина през 1870 г. компанията създава специално предприятие за експлоатация на беловските гори, наречено „Заведение за експлоатация на Беловските лесове“, впоследствие преименувано на „Дирекция по експлоатация на Беловските гори“.

С това фактически е поставено началото на горскостопанската дейност в Белово.

През 1878 г. беловци подаряват т.нар. Гешова планина на Иван Евстатиев Гешов, превърната през 1919 г. в държавно стопанство.

През 1903 г. тук е създаден първият държавен горски разсадник в България на площ от 120 дка.

Заслуга за това има чешкият лесовъд Юлиус Милде, който реализира проекта със съдействието на ген.

Рачо Петров и с активното участие на княз Фердинанд. 

Адрес: гр. Белово 4470, Област Пазарджик

ул. „Юндола“ № 20

тел./факс: 03581/ 38 21

belowo_dgs@abv.bg

https://dgs-belovo.uzdp.bg

Виж още