Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Белово
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛОВО
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2022г.
Информация за безвъзмездно предоставяни фиданки от ТП ДГС Белово
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС БЕЛОВО
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2021г.
Заповед № РД-07-260/14.07.2020 г. на Директора на ТП "ДГС Белово
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Белово за 2017г.